تفکر

گاه می نشینم بر کوه بلتد افکارم و در آرامش قله پس هر لحظه سکوتم … میسازم آنچه را که می خواهم