تفکر

by hediyeh

Thinking_by_almumen

گاه می نشینم بر کوه بلتد افکارم و در آرامش قله

پس هر لحظه سکوتم …

میسازم

آنچه را که می خواهم