عادت

by hediyeh

alone

من به تکرار حادثه ها عادت دارم

به تنهایی

به اشکهای بی منزل

من به  نداشتن

عادت دارم