کودکی

by hediyeh

 

image

دلم براي كاغد رنگيهاي كودكيم تنگ شده
دلم براي تمام لحظه هاي سبك بالي كودكي ….

اينها جملاتي است كه از تمام آدمهاي دو رو برم ميشنوم و منم به تكرار صحبت همه ميگويم كه حتما كودكي خوب بوده است ، اما گاهي كه دقيقتر ميشوم خاطري از سبك بالي و رهايي ذهنم را پر نميكند … من در خاطرم هيچ چيز حك نشده است … هرچه بوده گذشته !! نميدانم چگونه اما گذشته!

شايد فراموشي خوب باشد اما گاهي اينكه هيچ چيز به ياد نداري نشانه خوبي نيست!! مگر ميشود خوشي را فراموش كرد ؟ مگر ميشود قهقهه هاي از ته دل را فراموش كرد؟

نكند اينكه ميگويم فراموش كرده ام بهانه است ! شايد چيزي وجود ندارد كه بخواهم به يادش آورم …