درباره من

هدیه ای  هستم  از  جنس  آب  ….  گاه آرام همچو چشمه  و  گاه سرکش همچو دریا

در  دل  پائیز  است  نقطه  شروع  من ، نقطه  پایانم  نیز  رازی  است  در  دل  آسمان

دختری  عاشق  پولک های  دامن  شب  و  دشتی  پر  از  سفید  رزهای  معطر